Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Program

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2023/2024

Minister Edukacji Narodowej

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

 

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Drużyna marzeń Program wychowania przedszkolnego

Autor: Jolanta Wasilewska WSiP

Program „Drużyna marzeń” jest przeznaczony dla nauczycieli dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do przedszkola. W szczególności polecany jest do pracy w grupach mieszanych, zróżnicowanych wiekowo. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

W programie „Drużyna marzeń” podane są treści edukacyjne, których realizacja umożliwi zdobycie przez dzieci umiejętności wskazanych w podstawie programowej.

Uwzględnienie celów szczegółowych, opisujących umiejętności dziecka na koniec wychowania przedszkolnego, kryterium doboru celów i treści nauczania oraz wymagań stawianych dziecku powinny być jego możliwości rozwojowe.

 Program „Drużyna marzeń” zapewnia rozwój wszystkich kompetencji kluczowych:

1. w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
2. językowych;
3. matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
4. cyfrowych;
5. osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się;
6. obywatelskich;
7. w zakresie przedsiębiorczości;
8. w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Dbając o zdobywanie umiejętności zapewniających dzieciom dobre funkcjonowanie w obecnej rzeczywistości i przyszłości, program w równym stopniu sprzyja rozwijaniu tzw. umiejętności akademickich, takich jak: liczenie, czytanie, wiedza o otaczającym świecie, a także umiejętności społeczno-emocjonalnych. W rozwoju kompetencji matematycznych wykorzystuje lubianą przez nauczycieli, sprawdzoną i efektywną edukację matematyczną według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk- -Kolczyńskiej, naukę kodowania i rozwijanie myślenia logicznego. Program kładzie nacisk na znaczenie kompetencji społecznych, które są fundamentem dobrego funkcjonowania każdego dziecka zarówno w rodzinie, jak i poza nią: w przedszkolu, szkole, a w przyszłości – w pracy zawodowej.

 Dzieciom przejawiającym trudności w kontaktach interpersonalnych pomoże to zdobyć konkretne umiejętności, a pozostałym – podnieść poziom tych umiejętności.

Program kładzie nacisk na znaczenie zmysłów w nauce i proponuje sposoby pokonywania trudności związanych z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. W celu profilaktyki zaburzeń integracji sensorycznej oraz rozwoju kreatywności i ekspresji kulturalnej dzieci program zachęca do zabaw z wykorzystaniem pomocy powszechnie dostępnych w każdym przedszkolu.

JĘZYK ANGIELSKI

W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM PROGRAM NAUCZANIA 3, 4, 5 I 6 –LATKÓW, M. SZPOTOWICZ, M. SZULC – KURPASKA OXFORD 2017

Założenia programu:

Zakłada się, że program nauczania języka będzie w miarę możliwości zintegrowany z programem nauczania przedszkolnego, wybranym przez daną placówkę, a opracowanym na podstawie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Dzieci w wieku przedszkolnym powinny mieć kontakt z językiem angielskim jak najczęściej. Zajęcia dla pięciolatków i sześciolatków nie powinny być dłuższe niż 30 minut, podczas gdy zabawy z językiem angielskim w grupie 3- i 4-latków nie powinny przekraczać 15-20 minut

Specyfika nauczania języka:

Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się poprzez zabawę, mają dużą potrzebę ruchu i reagują spontanicznie na muzykę.

Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje krótki okres koncentracji. Bywa, że rozpraszają je drobne wydarzenia. Wymaga to od nauczyciela dużej elastyczności i wrażliwości na potrzeby dzieci w danym momencie zajęć.

Dzieci w tym wieku wykazują duże zróżnicowanie w rozwoju poznawczym, społecznym i emocjonalnym, dlatego też należy dostosować plan zajęć, metody nauczania i techniki do różnych potrzeb i możliwości dzieci z tej samej grupy.

Cele nauczania:

Uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach, które odbywają się w przedszkolu w języku angielskim, zrozumienie bardzo prostych poleceń i zareagowanie na nie werbalnie lub niewerbalnie powtarzanie rymowanek, prostych wierszyków i śpiewanie piosenek w grupie, zrozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych przez nauczyciela.

Cele językowe:

 • Osłuchanie dzieci z językiem obcym i uwrażliwienie tej grupy wiekowej na brzmienie języka innego niż język ojczysty,

 • Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu,

 • Rozwijanie mówienia poprzez powtarzanie zwrotów i wyrażeń podczas śpiewania piosenek, recytowania wierszyków i rymowanek

Zakresy tematyczne:

 1. zwierzęta

 2. części ciała

 3. ubrania

 4. jedzenie

 5. urodziny

 6. czynności związane z ruchem

 7. członkowie rodziny

 8. zakupy i produkty

 9. pomieszczenia w domu

 10. wyposażenie domu

 11. sporty

 12. dni tygodnia

 13. pory roku

 14. typy pogody

 15. instrumenty muzyczne

 16. środki transportu

 17. miejsca w mieście

 18. zabawki i zabawy na podwórku

 19. czynności codzienne

 20. święta

Kategorie gramatyczne i części mowy

czasownik to be

czasownik to have

czasownik modalny can
tryb rozkazujący
rzeczowniki: forma liczby pojedynczej i mnogiej
przymiotniki
liczebniki: 1–10
przyimki miejsca

Metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym TPR (Metoda Reagowania Całym Ciałem)

Okazywanie zrozumienie poleceń nauczyciela ruchem lub gestem, metoda ta jest przydatna w nauczaniu tej grupy wiekowej, ponieważ wykorzystuje ruch w nauce języka, rozwija sprawność słuchania, pozwala wydłużyć okres osłuchiwania się z językiem.

Metoda audiolingwalna

Powtarzanie za wzorem (nauczycielem lub nagraniem), chórem i indywidualnie. Uczenie się na pamięć wierszyków, rytmicznych wyliczanek, rymowanek oraz piosenek, co służy usprawnieniu płynności mówienia, uczy prawidłowej wymowy i intonacji.

Jest to metoda sprzyjająca rozwijaniu zarówno sprawności słuchania, jak i mówienia. Chóralne recytowanie i śpiewanie zachęca nawet nieśmiałe dzieci do powtarzania zwrotów i aktywnego udziału w zajęciach.

Gry i piosenki:

 • Główny sposób zapamiętywania języka,

Opowiadanie historyjek lub czytanie bajek:

 • Służące rozwijaniu sprawności rozumienia tekstu słuchanego,

Zajęcia plastyczne

 • Umożliwiają uczenie przez działanie,

 • Wykonywanie prac plastycznych motywuje dzieci do mówienia o swoich pracach i słuchania innych, służy utrwalaniu słownictwa i zwrotów.

Zabawa

 • Dzieci realizują naturalną potrzebę ruchu, uczą się wyrażać swoje emocje, rozwijają umiejętność współpracy z innymi dziećmi. Poprzez zabawę dzieci poznają świat i rozwijają wyobraźnię.

Muzyka

 • Rozwija wrażliwość na dźwięki i ułatwia ich zapamiętywanie, pozwala opanować poprawną wymowę i przyswoić całe zwroty w języku obcym.

Formy pracy:

W grupie przedszkolnej dominują dwie formy pracy:

- praca w całej grupie, np. podczas zajęć w kręgu (circle time activities),

 • praca indywidualna, np. podczas zajęć przy stolikach (table time activities).

Techniki nauczania:

Techniki nauczania słownictwa:

- prezentowanie słówek poprzez pomoce wizualne (karty, plansze, plakaty, zdjęcia, przedmioty z otoczenia dzieci w przedszkolu)

- gromadzenie przez dzieci nowo poznanych słów w słowniczkach (obrazki lub naklejki wklejane do specjalnego zeszytu),

- częste zadawanie dzieciom pytań o poznane wcześniej słowa z wykorzystaniem obrazków, zdjęć, kart obrazkowych (flashcards) czy zabawek

- wprowadzanie nowego słownictwa przy okazji czytania, słuchania i omawiania bajek lub historyjek,

- rozszerzanie słownictwa z danego zakresu tematycznego,

- stosowanie gier pamięciowych.

Techniki nauczania wymowy:

- kilkukrotne powtarzanie za nauczycielem lub za pacynką jednego wyrazu,

- powtarzanie zwrotu lub zdania (dla utrwalenia intonacji),

- powtarzanie, wspólne śpiewanie i uczenie się na pamięć piosenek i wierszyków (ćwiczenie intonacji i wymowy),

- uczenie się wyrazów rymujących się i poszukiwanie takich par.

Techniki nauczania słuchania:

- słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela,

- słuchanie bajki lub piosenki i odpowiadanie na pytania nauczyciela,

- przewidywanie treści tekstu słuchanego,

Techniki nauczania mówienia:

- powtarzanie zdań za wzorem (nauczycielem lub nagraniem),

- śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków,

- odpowiadanie na rutynowe pytania nauczyciela,

Materiały nauczania

Pomoce naukowe i środki nauczania

Podstawowe pomoce naukowe to pomoce wizualne. Należą do nich:

- karty ilustrujące słownictwo (flashcards),

- plakaty, plansze, duże ilustracje, zdjęcia,

- zabawki oraz kukiełki klasowe (class puppets),

- przedmioty (opakowania, produkty żywnościowe, przedmioty codziennego użytku),

- materiały plastyczne: farby, duże kartony, papier kolorowy, nożyczki, klej itp.,

- słowniki obrazkowe,

- książeczki do oglądania oraz czytania z nauczycielem (big books i readers).

- nagrania piosenek i wierszyków,

- opowiadania,

Opis założonych osiągnięć

Poziomy osiągnięć ucznia

Rozumienie ze słuchu

Dziecko:

 • wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku,

 • reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty i wyrazy,

 • rozumie sens bajek i historyjek na podstawie kontekstu (przy pomocy obrazków

i gestów),

 • rozumie wypowiedzi kolegów w klasie oraz nagrania audio,

 • potrafi wyróżnić najważniejsze informacje z tekstu słuchanego.

Mówienie

Dziecko:

 • potrafi powtarzać słowa lub zwroty za nauczycielem lub nagraniem,

 • odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub zwrotami,

 • umie nazwać przedmioty, zwierzęta, zjawiska, których nazwy poznało na zajęciach

Słownictwo

Dziecko:

 • rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach i historyjkach,

 • potrafi wymówić słowa poznane na zajęciach i zna ich znaczenie.

Modlińska 248D
 
Nasze placówki
 
Modlińska 285B
facebook