many best https://www.ditareplica.ru. master masterpiece of the watch has cheap perfect watches. ru.watchesbuy.to are uniquely made compared to the majority of websites.

Nasze zajęcia | Misio - Niepubliczne Przedszkole Tarchomin
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Program

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.


Program wychowania przedszkolnego
„Planeta dzieci”. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości.
 

Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. W programie zostały podane przykładowe treści edukacyjne związane z wychowaniem przez wartości.
Program uwzględnia pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo, omawia także zagadnienia związane z indywidualizacją nauczania oraz organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W publikacji są opisane narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej i wskazówki dotyczące prowadzenia obserwacji pedagogicznych.

Program wychowania przedszkolnego
,,Nowi Tropiciele''

Przemyślane rozwiązania ułatwiają pracę w grupach jednorodnych i zróżnicowanych wiekowo, przy jednoczesnym dostosowaniu zakresu i stopnia trudności materiału do możliwości dzieci w danym wieku.

Z Nowymi Tropicielami przedszkolaki poznają świat w poczuciu bezpieczeństwa i atmosferze współpracy. Bohaterowie cyklu towarzyszą dzieciom w codziennym rozwijaniu umiejętności i talentów, motywują do zadawania pytań i szukania odpowiedzi.

JĘZYK ANGIELSKI

W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM PROGRAM NAUCZANIA 3, 4, 5 I 6 –LATKÓW, M. SZPOTOWICZ, M. SZULC – KURPASKA OXFORD 2017

Założenia programu:

Zakłada się, że program nauczania języka będzie w miarę możliwości zintegrowany z programem nauczania przedszkolnego, wybranym przez daną placówkę, a opracowanym na podstawie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Dzieci w wieku przedszkolnym powinny mieć kontakt z językiem angielskim jak najczęściej. Zajęcia dla pięciolatków i sześciolatków nie powinny być dłuższe niż 30 minut, podczas gdy zabawy z językiem angielskim w grupie 3- i 4-latków nie powinny przekraczać 15-20 minut

Specyfika nauczania języka:

Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się poprzez zabawę, mają dużą potrzebę ruchu i reagują spontanicznie na muzykę.

Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje krótki okres koncentracji. Bywa, że rozpraszają je drobne wydarzenia. Wymaga to od nauczyciela dużej elastyczności i wrażliwości na potrzeby dzieci w danym momencie zajęć.

Dzieci w tym wieku wykazują duże zróżnicowanie w rozwoju poznawczym, społecznym i emocjonalnym, dlatego też należy dostosować plan zajęć, metody nauczania i techniki do różnych potrzeb i możliwości dzieci z tej samej grupy.

Cele nauczania:

Uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach, które odbywają się w przedszkolu w języku angielskim, zrozumienie bardzo prostych poleceń i zareagowanie na nie werbalnie lub niewerbalnie powtarzanie rymowanek, prostych wierszyków i śpiewanie piosenek w grupie, zrozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych przez nauczyciela.

Cele językowe:

 • Osłuchanie dzieci z językiem obcym i uwrażliwienie tej grupy wiekowej na brzmienie języka innego niż język ojczysty,

 • Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu,

 • Rozwijanie mówienia poprzez powtarzanie zwrotów i wyrażeń podczas śpiewania piosenek, recytowania wierszyków i rymowanek

Zakresy tematyczne:

 1. zwierzęta

 2. części ciała

 3. ubrania

 4. jedzenie

 5. urodziny

 6. czynności związane z ruchem

 7. członkowie rodziny

 8. zakupy i produkty

 9. pomieszczenia w domu

 10. wyposażenie domu

 11. sporty

 12. dni tygodnia

 13. pory roku

 14. typy pogody

 15. instrumenty muzyczne

 16. środki transportu

 17. miejsca w mieście

 18. zabawki i zabawy na podwórku

 19. czynności codzienne

 20. święta

Kategorie gramatyczne i części mowy

czasownik to be

czasownik to have

czasownik modalny can
tryb rozkazujący
rzeczowniki: forma liczby pojedynczej i mnogiej
przymiotniki
liczebniki: 1–10
przyimki miejsca

Metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym TPR (Metoda Reagowania Całym Ciałem)

Okazywanie zrozumienie poleceń nauczyciela ruchem lub gestem, metoda ta jest przydatna w nauczaniu tej grupy wiekowej, ponieważ wykorzystuje ruch w nauce języka, rozwija sprawność słuchania, pozwala wydłużyć okres osłuchiwania się z językiem.

Metoda audiolingwalna

Powtarzanie za wzorem (nauczycielem lub nagraniem), chórem i indywidualnie. Uczenie się na pamięć wierszyków, rytmicznych wyliczanek, rymowanek oraz piosenek, co służy usprawnieniu płynności mówienia, uczy prawidłowej wymowy i intonacji.

Jest to metoda sprzyjająca rozwijaniu zarówno sprawności słuchania, jak i mówienia. Chóralne recytowanie i śpiewanie zachęca nawet nieśmiałe dzieci do powtarzania zwrotów i aktywnego udziału w zajęciach.

Gry i piosenki:

 • Główny sposób zapamiętywania języka,

Opowiadanie historyjek lub czytanie bajek:

 • Służące rozwijaniu sprawności rozumienia tekstu słuchanego,

Zajęcia plastyczne

 • Umożliwiają uczenie przez działanie,

 • Wykonywanie prac plastycznych motywuje dzieci do mówienia o swoich pracach i słuchania innych, służy utrwalaniu słownictwa i zwrotów.

Zabawa

 • Dzieci realizują naturalną potrzebę ruchu, uczą się wyrażać swoje emocje, rozwijają umiejętność współpracy z innymi dziećmi. Poprzez zabawę dzieci poznają świat i rozwijają wyobraźnię.

Muzyka

 • Rozwija wrażliwość na dźwięki i ułatwia ich zapamiętywanie, pozwala opanować poprawną wymowę i przyswoić całe zwroty w języku obcym.

Formy pracy:

W grupie przedszkolnej dominują dwie formy pracy:

- praca w całej grupie, np. podczas zajęć w kręgu (circle time activities),

 • praca indywidualna, np. podczas zajęć przy stolikach (table time activities).

Techniki nauczania:

Techniki nauczania słownictwa:

- prezentowanie słówek poprzez pomoce wizualne (karty, plansze, plakaty, zdjęcia, przedmioty z otoczenia dzieci w przedszkolu)

- gromadzenie przez dzieci nowo poznanych słów w słowniczkach (obrazki lub naklejki wklejane do specjalnego zeszytu),

- częste zadawanie dzieciom pytań o poznane wcześniej słowa z wykorzystaniem obrazków, zdjęć, kart obrazkowych (flashcards) czy zabawek

- wprowadzanie nowego słownictwa przy okazji czytania, słuchania i omawiania bajek lub historyjek,

- rozszerzanie słownictwa z danego zakresu tematycznego,

- stosowanie gier pamięciowych.

Techniki nauczania wymowy:

- kilkukrotne powtarzanie za nauczycielem lub za pacynką jednego wyrazu,

- powtarzanie zwrotu lub zdania (dla utrwalenia intonacji),

- powtarzanie, wspólne śpiewanie i uczenie się na pamięć piosenek i wierszyków (ćwiczenie intonacji i wymowy),

- uczenie się wyrazów rymujących się i poszukiwanie takich par.

Techniki nauczania słuchania:

- słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela,

- słuchanie bajki lub piosenki i odpowiadanie na pytania nauczyciela,

- przewidywanie treści tekstu słuchanego,

Techniki nauczania mówienia:

- powtarzanie zdań za wzorem (nauczycielem lub nagraniem),

- śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków,

- odpowiadanie na rutynowe pytania nauczyciela,

Materiały nauczania

Pomoce naukowe i środki nauczania

Podstawowe pomoce naukowe to pomoce wizualne. Należą do nich:

- karty ilustrujące słownictwo (flashcards),

- plakaty, plansze, duże ilustracje, zdjęcia,

- zabawki oraz kukiełki klasowe (class puppets),

- przedmioty (opakowania, produkty żywnościowe, przedmioty codziennego użytku),

- materiały plastyczne: farby, duże kartony, papier kolorowy, nożyczki, klej itp.,

- słowniki obrazkowe,

- książeczki do oglądania oraz czytania z nauczycielem (big books i readers).

- nagrania piosenek i wierszyków,

- opowiadania,

Opis założonych osiągnięć

Poziomy osiągnięć ucznia

Rozumienie ze słuchu

Dziecko:

 • wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku,

 • reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty i wyrazy,

 • rozumie sens bajek i historyjek na podstawie kontekstu (przy pomocy obrazków

i gestów),

 • rozumie wypowiedzi kolegów w klasie oraz nagrania audio,

 • potrafi wyróżnić najważniejsze informacje z tekstu słuchanego.

Mówienie

Dziecko:

 • potrafi powtarzać słowa lub zwroty za nauczycielem lub nagraniem,

 • odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub zwrotami,

 • umie nazwać przedmioty, zwierzęta, zjawiska, których nazwy poznało na zajęciach

Słownictwo

Dziecko:

 • rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach i historyjkach,

 • potrafi wymówić słowa poznane na zajęciach i zna ich znaczenie.

Modlińska 248D
 
Nasze placówki
 
Modlińska 285B
facebook